ECF ทุ่มงบ 80 ล้านบาท ลงทุนสร้างเหมืองขุดคริปโต

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF ส่งหนังสือแจ้งตลาดจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติงบ 80 ล้านบาทเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติมของบริษัทย่อย โดยอนุมัติให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ECFH) ซึ่ง ECF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.44 เข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้กับบริษัท

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค หรือ ECF กล่าวในเอกสารแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ในการอนุมัติมูลค่าการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่กว่า 80 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนธุรกิจขุดเหมืองคริปโต Cryptocurrency mining ผ่านบริษัทลูกว่าวัตถุประสงค์หลักเมื่อขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency mining) ได้จะนำไปจำหน่ายต่อไป โดยที่ผ่านมาฝ่ายจัดการได้ศึกษาข้อมูลและได้ทดลองเกี่ยวกับธุรกิจนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งและเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผลการดำเนินงาน รวมถึงจะสามารถควบคุมปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจ นอกจากนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทต่อไป

ซึ่งแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 26.44 ล้านบาท ซึ่งอุปกรณ์หลักที่บริษัทลงทุนในเครื่องขุดสกุลเงินดิจิตัล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาประเภทของเครื่องขุดตามสภาวะของราคาตลาดที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเข้าลงทุนสูงสุด

ขณะที่ระยะเวลาดำเนินการเข้าลงทุนการเข้าลงทุนในอุปกรณ์หลักที่ใช้ขุดสกุลเงินดิจิตัล จะพิจารณาจากสภาวะและความผันผวนของสกุลเงินดิจิตัลที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเข้าลงทุนสูงสุดและให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยง โดยคาดว่าจะสามารถทยอยลงทุนจนครบตามมูลค่าการเข้าลงทุนได้ภายในไม่เกินสิ้นปี 2566 โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินทั้งจำนวนตามจำนวนทั้งหมด

ขณะเดียวกันในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานบัญชี บริษัทจะใช้นโยบายบัญชีในการบันทึกสินทรัพย์ดิจิตอลที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่สรรพากรกำหนดอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเน้นการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิตอลที่ได้มาจากการขุดเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสเงินสดเพื่อประโยชน์ด้านสภาพคล่องและลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาที่อาจจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทถือเสมือนสินทรัพย์ดิจิตัลที่ขุดได้เป็นสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยที่มีไว้เพื่อขายประเภทหนึ่งโดยมิได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น การวัดมูลค่าเริ่มแรก ณ วันที่ได้มาและ ณ วันสิ้นงวดที่เกี่ยวข้องจะใช้วิธีราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมเครื่องที่ได้รับมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดีธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency mining) ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องแจ้งขออนุญาตจากหน่วยงานใด ๆ เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลยังไม่ถือเป็นเงินสกุลหนึ่งในประเทศไทย และอยู่นอกเหนือกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ของการแลกเปลี่ยนเงินตรา จึงไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทตระหนักดีว่า ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency mining) จะมาจากต้นทุนการจัดหาเครื่องและอุปกรณ์ในการประมวลผลของเครื่องขุดซึ่งจะเป็นปัจจัยของค่าเสื่อมราคาที่จะเป็นต้นทุนคงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง

นอกจากนี้ธุรกิจขุดสกุลเงินดิจิทัล มีความเสี่ยงด้านการรับรองจากกฎหมายและหน่วยงานที่จะกำกับดูแลในอนาคต และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีความผันผวนตลอดเวลา โดยบริษัทตระหนักดีถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา และจะควบคุมดูแลเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังอย่างที่สุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นปัจจัยสำคัญ

และหากในอนาคตบริษัทย่อยจะมีการขยายกำลังการขุดสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติม ฝ่ายจัดการของบริษัทจะนำเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อน หากขนาดของรายการเข้าลงทุนเข้าเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในประกาศดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้หากพิจารณามูลค่าขนาดรายการจะมีขนาดรายการสูงสุดรวมคิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 80 ล้านบาท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานล่าสุดของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติในครั้งนี้แต่อย่างใด